Besluiten

Overzichtslijst van de koninklijke en ministeriële besluiten terzake met verwijzing naar verschijningsdatum in het Belgisch Staatsblad

21 JULI 2023. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van het volmachtformulier voor de verkiezingen:

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2023/07/21/2023044398