Besluiten

 

 

Overzichtslijst van de koninklijke en ministeriële besluiten met verwijzing naar hun verschijningsdatum in het Belgisch Staatsblad

Verdeling van de zetels
TitelDatumPublicatieBron

30 JULI 2022. - Koninklijk besluit tot indeling van de leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers over de kieskringen

30/07/202210/10/2022http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2022/07/30/2022033232/justel
8 DECEMBER 2022. - Besluit van de Waalse Regering tot verdeling van de leden van het Waalse Parlement tussen de kieskringen08/12/202222/12/2022http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2022/12/08/2022207275/justel
2 DECEMBER 2022. - Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het aantal zetels van het Vlaams Parlement dat aan elke kieskring toekomt02/12/202220/12/2022http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2022/12/02/2022034670/justel
Algemene informatie
TitelDatumPublicatieBron
Koninklijk besluit tot vastlegging van de datum van de verkiezing van het Europese Parlement09/07/202326/07/2023http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2023/07/09/2023042924/justel
Koninklijk besluit tot wijziging van de tabel bedoeld in artikel 87 van het Kieswetboek om de samenstelling van bepaalde kieskantons in de provincie West-Vlaanderen te wijzigen05/10/202327/10/2023https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2023/10/05/2023046562/justel
Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van het volmachtformulier voor de verkiezingen21/07/202315/09/2023http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2023/07/21/2023044398/justel
Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 75 van de wet van 19 april 2018 houdende verscheidene wijzigingen inzake verkiezingen15/09/202313/10/2023https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2023/09/15/2023045411/justel
Koninklijk besluit betreffende het te gebruiken materiaal bij de verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers, het Europees Parlement of de Gemeenschaps- en Gewestparlementen30/10/202206/04/2023https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2022/10/30/2022034699/staatsblad
Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende het verkrijgen van informatie uit de bevolkingsregisters en uit het vreemdelingenregister, betreffende het communiceren van de registers aan de politieke partijen11/07/202311/08/2023https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2023/07/11/2023044023/justel
Koninklijk besluit tot regeling van sommige kiesverrichtingen voor de gelijktijdige verkiezingen van het Europees Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen op 9 juni 202418/02/202426/02/2024https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2024/02/18/2024001269/justel
Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 95, § 4, zevende lid, van het Kieswetboek18/02/202427/02/2024https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2024/02/18/2024001800/justel
Koninklijk besluit betreffende de bekendmaking van de verkiezingsuitslagen18/02/202428/02/2024https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2024/02/18/2024001825/justel
Koninklijk besluit tot regeling van de verdeling van de verkiezingskosten van de kieshoofdbureaus onder de gemeenten die deel uitmaken van hun ambtsgebied en tot regeling van de terbeschikkingstelling van personeel voor die bureaus18/02/202429/02/2024https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2024/02/18/2024001817/justel
Ministerieel besluit tot vaststelling van de vergoedingen toegekend aan de leden en medewerkers van de kieshoofdbureaus09/02/202429/02/2024https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2024/02/09/2024001818/justel

Ministerieel besluit houdende het verbod van het gebruik van sommige letterwoorden voor de verkiezingen van het Europees Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen van 9 juni 2024

19/03/202426/03/2024http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2024/03/19/2024002604/justel

Bericht van 2 mei 2024 voorgeschreven door artikel 107 van het Kieswetboek, artikel 16 van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement, artikel 9 van Boek 1 van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, artikel 7bis van de wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en de Brusselse leden van het Vlaams Parlement verkozen worden en artikel 9 van de wet van 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen

02/05/202402/05/2024http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?language=nl&sum_date=2024-05-14&lg_txt=n&numac_search=2024004558 

Ministerieel besluit tot aanduiding, respectievelijk in Aubel en Heuvelland, van de stembureaus waarin de kiezers, met kieswoonplaats in de gemeenten Voeren en Komen-Waasten, de mogelijkheid hebben om te stemmen voor de verkiezingen van het Europees Parlement en van de Kamer van Volksvertegenwoordigers van 9 juni 2024

16/05/202428/05/2024http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2024/05/16/2024005135/staatsblad 

Ministerieel besluit tot aanwijzing van de kieskantons waarin de gebruikte stembiljetten een reliëfdruk in braille zullen bevatten

03/06/202403/06/2024http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?language=nl&sum_date=2024-06-05&lg_txt=n&numac_search=2024005399 

Koninklijk besluit tot toekenning van de subsidies voor het kosteloze vervoer van de personen met een handicap naar de stembureaus bij de verkiezingen van 9 juni 2024

04/06/202407/06/2024http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?language=fr&sum_date=2024-06-07&lg_txt=N&numac_search=2024005689 

Koninklijk besluit tot vastlegging van de voorwaarden voor de kiezers met een handicap om gebruik te mogen maken van het aangepaste kosteloze vervoer naar de stembureaus

04/06/202407/06/2024http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?language=fr&sum_date=2024-06-07&lg_txt=N&numac_search=2024005690 
Elektronisch stemsysteem
TitelDatumPublicatieBron
Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 maart 2019 tot vervanging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 houdende aanwijzing van de kieskantons en gemeenten voor het gebruik van een elektronisch stemsysteem  (Sint-Pieters-Leeuw)26/01/202320/02/2023https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2023/01/26/2023015009/justel

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 maart 2019 tot vervanging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 houdende aanwijzing van de kieskantons en gemeenten voor het gebruik van een elektronisch stemsysteem (Sint-Genesius-Rode)

19/06/202319/07/2023https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2023/06/19/2023010231/justel
Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 20, eerste lid, van de wet van 7 februari 2014 tot organisatie van de elektronische stemming met papieren bewijsstuk23/10/202308/11/2023https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2023/10/23/2023046747/justel
Koninklijk besluit tot uitvoering van het artikel 90, tweede lid, van het Kieswetboek, betreffende het aantal kiezers dat toegelaten wordt om per stemafdeling te stemmen in de kieskantons en de gemeenten die voor het gebruik van een elektronisch stemsysteem zijn aangewezen25/10/202317/11/2023https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2023/10/25/2023047214/justel
Ministerieel besluit tot vervanging van de bijlagen bij het ministerieel besluit van 14 maart 2019 tot vaststelling van de modellen van de onderrichtingen voor de kiezer in de kieskantons en gemeenten die voor het gebruik van een elektronisch stemsysteem met papieren bewijsstuk zijn aangewezen bij de gelijktijdige verkiezingen voor het Europese Parlement, de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen09/02/202422/02/2024https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2024/02/09/2024001270/justel

Ministerieel besluit tot vaststelling van de overeenstemming van de elektronische stemsystemen met papieren bewijsstuk voorgesteld door Smartmatic International Holding BV, met de algemene erkenningsvoorwaarden

02/05/202413/05/2024http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2024/05/02/2024004492/staatsblad

Ministerieel besluit tot erkenning van de door de N.V. CIVADIS onder de benaming « PATSY » voorgestelde software van het digitaal telsysteem voor papieren stembiljetten

27/05/202427/05/2024http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?language=nl&sum_date=2024-06-05&lg_txt=n&numac_search=2024005401

Ministerieel besluit tot erkenning van de door de N.V. CIVADIS onder de benaming « MARTINE » voorgestelde software van de optelling en de digitale transmissie van de resultaten en van de processen-verbaal

27/05/202427/05/2024http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2024/05/27/2024005400/staatsblad
Voordracht van de kandidaten en lijsten
TitelDatumPublicatieBron
Koninklijk besluit tot bepaling van de elektronische middelen die gebruikt worden voor de voordracht van lijsten en kandidaten bij de verkiezingen van het Europees Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers, het Waals Parlement, het Vlaams Parlement, het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Brusselse leden van het Vlaams Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap alsook voor de digitale ondertekening van de processen-verbaal van de kieshoofdbureaus bij deze verkiezingen24/09/202313/10/2023https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2023/09/24/2023045704/justel
Koninklijk besluit tot bepaling van de lijst van karakters die gebruikt mogen worden voor het letterwoord dat bovenaan de kandidatenlijst op het stembiljet moet staan bij de verkiezingen van het Europees Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers, het Waals Parlement, het Vlaams Parlement, het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Brusselse leden van het Vlaams Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap24/09/202313/10/2023https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2023/09/24/2023045706/justel
Koninklijk besluit tot bepaling van de manier waarop de door een kandidaat gebruikte voornaam, die verschillend is van de voornaam die op de identiteitskaart staat en die wordt bevestigd door een akte van bekendheid, op het stembiljet wordt opgenomen tijdens de verkiezingen24/09/202313/10/2023https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2023/09/24/2023045705/justel
Ministerieel besluit tot vervanging van de bijlage 2 bij het ministerieel besluit van 14 januari 2020 tot vaststelling van het model van de schriftelijke verklaring waarbij de politieke partijen zich, voor de verkiezing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, ertoe verbinden hun verkiezingsuitgaven aan te geven, de herkomst van de geldmiddelen die zij gebruiken om die uitgaven te dekken, aan te geven, en de identiteit van de natuurlijke personen die hen giften gedaan hebben van minstens 125 euro, alsook de identiteit van de ondernemingen, de feitelijke verenigingen en de rechtspersonen die gesponsord hebben voor minstens 125 euro, te registreren, en tot vaststelling van de modellen van de verklaring waarin de door de partij gedane uitgaven voor verkiezingspropaganda vastgelegd worden, en van de verklaring inzake de herkomst van de geldmiddelen die de partij gebruikt heeft om die uitgaven te dekken27/10/202317/11/2023http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2023/10/27/2023047212/justel
 
Ministerieel besluit tot vervanging van de bijlage 2 bij het ministerieel besluit van 8 februari 2019 tot vaststelling van het model van de schriftelijke verklaring waarbij de politieke partijen zich, in geval van verkiezingen voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers, het Europees Parlement en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen, ertoe verbinden hun verkiezingsuitgaven aan te geven, de herkomst van de geldmiddelen die zij gebruiken om die uitgaven te dekken, aan te geven, en de identiteit van de natuurlijke personen die hen giften gedaan hebben van minstens 125 euro, alsook de identiteit van de ondernemingen, de feitelijke verenigingen en de rechtspersonen die gesponsord hebben voor minstens 125 euro, te registreren, en ot vaststelling van de modellen van de verklaring waarin de door de partij gedane uitgaven voor verkiezingspropaganda vastgelegd worden, en van de verklaring inzake de herkomst van de geldmiddelen die de partij gebruikt heeft om die uitgaven te dekken27/10/202317/11/2023http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2023/10/27/2023047213/justel
Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 februari 2019 tot bepaling van de regels volgens welke de lijsten en de kandidaten getoond worden op het beeldscherm van de stemcomputers met papieren bewijsstuk19/12/202312/01/2024https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2023/12/19/2024000173/justel
Ministerieel besluit houdende de afmetingen van de stembiljetten die afgedrukt worden door een elektronisch stemsysteem met papieren bewijsstuk, alsook de vermeldingen erop, bij de gelegenheid van de gelijktijdige verkiezingen van het Europees Parlement, de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen van 9 juni 202421/12/202312/01/2024https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2023/12/21/2024000172/justel