Alle FAQ

Kiezer

Indien een volmachtgever per mail het volmachtformulier naar de gemeente verstuurt, kan de burgemeester of gemachtigde tekenen met zijn/haar eID. De gemeente kan het volmachtformulier dan terugsturen per mail naar de volmachtgever. Dan zal het formulier wel moeten worden uitgeprint door de volmachtgever, zodat de gegevens van de volmachtkrijger kunnen worden ingevuld en het formulier kan worden ondertekend.

De handtekening van de gemachtigde van de burgemeester blijft geldig, volgens de "Wet tot uitvoering en aanvulling van de verordening nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende de elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG (...)"

Artikel 7§11 bepaalt dat de elektronische handtekening van de certificaathouder kan worden gematerialiseerd in een equivalent dat voldoet aan de eisen van artikel 26 van verordening 910/2014.

Op basis hiervan is het mogelijk dat het volmachtformulier dat digitaal ondertekend werd door de gemeente de geldigheid behoudt als het wordt uitgeprint.

In principe moet de volmachtgever de volmachtkrijger pas aanduiden, nadat de reden voor de volmacht werd geattesteerd. Dan kan het formulier worden getekend door de volmachtgever en de volmachtkrijger. Dit volgt uit het principe dat de identiteit van de volmachtkrijger een vertrouwelijk gegeven is.

In het geval dat een kiezer zich op dit moment reeds in het buitenland bevindt en toch nog een volmacht wil geven, kan uitzonderlijk ook een PDF document worden geaccepteerd dat per mail werd verzonden en elektronisch werd ondertekend door de volmachtgever.

In dit geval kan de gemeente de handtekening op het formulier valideren en nagaan of het handtekencertificaat geldig is. De volmachtkrijger zal vervolgens wel met de hand moeten tekenen, aangezien de voorzitter van het stembureau niet over de technische middelen beschikt om de geldigheid van de elektronische handtekening na te gaan.

16- en 17-jarigen zullen op 9 juni 2024 hun stem moeten uitbrengen voor de Europese verkiezingen.  Deze jongeren zullen dus allemaal een uitnodiging ontvangen om aan deze verkiezingen deel te nemen. 

Sommige jongeren met een handicap zullen niet in staat zijn hun politieke rechten uit te oefenen, omwille van de aard en de ernst van hun handicap. Voor deze doelgroep is de bewindvoering, met eventueel een onbekwaamheid om hun politieke rechten uit te oefenen, echter nog niet van toepassing. 

Om hieraan tegemoet te komen werd in het Burgerlijk Wetboek (artikel 487bis) opgenomen dat “met betrekking tot de minderjarige ouder dan 16 jaar die niet de bevoegdheid heeft om zelf zijn rechten en plichten uit te oefenen op autonome wijze, de vrederechter van de woonplaats van de minderjarige, kan hetzij ambtshalve, hetzij op verzoek van de minderjarige, van iedere belanghebbende of van de procureur des Konings, bij een met redenen omklede beschikking, het stemrecht van deze minderjarige opschorten totdat deze meerderjarig is, overeenkomstig de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement, en rekening houdend met de persoonlijke omstandigheden en de gezondheidstoestand van de minderjarige.”

Op deze bepaling kan een beroep worden gedaan door ouders (of voogden) voor jongeren met een ernstige verstandelijke handicap. 

Volgens het kieswetboek kunnen de redenen dat iemand niet kan stemmen steeds aan de vrederechter worden doorgegeven (hier vindt u hier meer informatie over). Een attest van bijv. een huisarts of een  een begeleidingsdienst waaruit blijkt een jongere niet aan de stemming zal kunnen deelnemen, kan aan de vrederechter worden bezorgd. Het is uiteindelijk wel aan de vrederechter om hierover te oordelen. 
 

Iemand die in het buitenland studeert, kan per volmacht stemmen. Technisch gezien valt hij in 2 categorieën: hij kan niet stemmen o.w.v. studieredenen en hij is in het buitenland om een andere reden dan professionele redenen.

Bijgevolg moet ofwel de onderwijsinstelling in België (in geval van Erasmus) of in het buitenland op het volmachtformulier attesteren dat een student niet kan gaan stemmen, ofwel de gemeente op basis van bewijsstukken. Indien er geen bewijsstukken beschikbaar zijn, kan er een verklaring op eer worden afgelegd.

 

Als een kiezer niet in staat is om zelf zijn volmacht te tekenen dan kan hij toch een volmacht geven, maar enkel als op zijn identiteitskaart wordt vermeld dat hij ‘onbekwaam is verklaard om te ondertekenen'.
In dat geval zal op de volmacht moeten worden vermeld “niet in staat om te tekenen”.

De stembureaus zijn geopend vanaf 8 uur en sluiten om 14 uur in geval stemming op papier en om 16 uur wanneer er elektronisch gestemd wordt.

Stemmen doet u in het stembureau dat vermeld staat op uw oproepingsbrief. 

Neen, een lijst wordt ondersteund door ofwel parlementsleden, ofwel kiezers. Een combinatie is niet mogelijk.

De volgende verkiezingen voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers, het Europees Parlement en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen vinden plaats op zondag 9 juni 2024.

De gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats op zondag 13 oktober 2024 en worden georganiseerd door de gewestelijke overheden. We verwijzen naar hun websites rond verkiezingen voor meer informatie:

Een kieskring (of kiesgebied) is een gebied waar bij de verkiezingen op dezelfde kandidaten gestemd kan worden. De kieskringen voor de verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de Gewest-en Gemeenschapsparlementen en het Europees Parlement verschillen van elkaar. In sommige gevallen valt de kieskring samen met de provincie, maar in andere gevallen kan een kieskring groter of kleiner zijn dan een provincie.

Een kiescollege is de verzameling van kiezers die in een of meerdere kieskringen wonen.

Voor de verkiezingen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers vallen de kieskringen samen met de 10 provincies en het Brussel Hoofdstedelijk gewest. Er zijn dus 11 kieskringen.

De kieskring voor de verkiezingen van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap bestaat uit één kieskring die samenvalt met de kantons Eupen en Sankt-Vith.

Voor de verkiezingen van het Waals Parlement is Wallonië opgedeeld in 11 arrondissementele kieskringen. Deze komen dus niet overeen met de provincies.

Voor de verkiezingen van het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er één kieskring: het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Voor de verkiezingen van het Vlaams Parlement zijn er 6 kieskringen: een voor elke Vlaamse provincie. Er worden ook 6 leden verkozen uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Bij de verkiezingen van het Europees Parlement daarentegen wordt er op basis van de vier kieskringen (Vlaamse kieskring, Waalse kieskring, kieskring Brussel-Hoofdstad en de Duitstalige kieskring) drie kiescolleges gevormd: het Nederlandse, de Franse en het Duitstalige kiescollege. De kiezers uit hetzelfde colleges kunnen stemmen voor dezelfde kandidaten.

Kiescollege Wie behoort tot het kiescollege ?
Nederlandse kiescollege

De kiezers uit het Vlaams Gewest

De kiezers uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest behoren tot hetzij het Nederlandse kiescollege, hetzij het Franse kiescollege.
Franse kiescollege

De kiezers uit het Waals Gewest (met uitzondering van de kiezers uit het Duitstalig kiesgebied)

De kiezers uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest behoren tot hetzij het Nederlandse kiescollege, hetzij het Franse kiescollege.
Duitstalige kiescollege De kiezers uit het Duitstalig kiesgebied

De stemgerechtigde inwoners van het kanton Sint-Genesius-Rode kunnen hun stem uitbrengen, hetzij voor het Nederlandse, het zij voor het Franse kiescollege.
De kiezers uit Voeren die in Aubel stemmen voor het Europees Parlement behoren tot het Franse kiescollege.
De kiezers uit Komen-Waasten die in Heuvelland stemmen voor het Europees Parlement behoren tot het Nederlandse kiescollege.

Voor de verkiezingen van de Kamer, het Europees Parlement en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen bent u, als u geregistreerd bent in een Belgische gemeente, verplicht om deel te nemen aan de verkiezingen zodra u 18 jaar bent op de dag van de verkiezingen. Hiermee wordt bedoeld dat u een oproepingsbrief ontvangt en u het stemhokje van uw stembureau moet binnengaan. U bent niet verplicht om te stemmen op een partij: u kan steeds blanco stemmen. Vervolgens moet u het stembiljet in de stembus stoppen (of scannen, in geval van elektronische stemming.

Op 9 juni 2024 zullen 16-jarigen voor de eerste keer kunnen stemmen voor het Europees Parlement. Stemmen is voor hen ook verplicht. Meer informatie: https://verkiezingen.fgov.be/kiezers-hoe-inschrijven/stemrecht-voor-16-18-jarige-belgen.

Deze jonge Belgen moeten zich niet langer inschrijven voor de verkiezing van het Europees Parlement. Ze zullen automatisch op de kiezerslijst staan.

Europeanen die in België verblijven (vanaf 16 jaar) moeten zich inschrijven als ze willen stemmen voor de verkiezing van het Europees Parlement. Ze zullen dus enkel op de kiezerslijst staan indien ze zich uiterlijk op 31 maart 2024 inschrijven.
Eenmaal ingeschreven, is stemmen verplicht voor deze jonge Europeanen. U vindt meer informatie op https://europeanelections.belgium.be.

De Belgen die zijn ingeschreven in een consulaire post in het buitenland, moeten stemmen voor de Kamer. Een Belg met woonplaats binnen de Europese Unie heeft de keuze om te stemmen voor het Europees Parlement in hun land van verblijf, of op een Belgische lijst. Een Belg met woonplaats binnen de Europese Unie, moeten stemmen op een Belgische lijst voor het Europees Parlement. De website van de FOD Buitenlandse Zaken geeft u meer informatie voor de Belgen in het buitenland.

Als u niet kunt stemmen op verkiezingsdag, zijn er verschillende mogelijkheden. Vindt u meer informatie op https://verkiezingen.fgov.be/kiezers-ik-kan-niet-gaan-stemmen/stemming-per-volmacht.

De gemeenteraadsverkiezingen worden georganiseerd door de gewestelijke overheden. We verwijzen naar hun websites rond verkiezingen voor meer informatie:

Sinds 1992 moeten politieke partijen en (kandidaat-) politiek verkozenen rekening houden met de Privacywet als ze persoonsgegevens verwerken voor het sturen van verkiezingspropaganda.

Sinds 25 mei 2018 gelden er echter verstrengde eisen bij de verwerking van persoonsgegevens. Afhankelijk van de herkomst van de persoonsgegevens die worden gebruikt en het medium waarmee de electorale boodschap wordt verspreid gelden bijkomende wettelijke waarborgen.

Zie : Gegevensbeschermingsautoriteit

U kan een duplicaat afhalen bij het gemeentebestuur.  Het gemeentebestuur is open op de dag van de verkiezing tot de sluiting van de stembureaus.

Sommige gemeenten bieden een digitaal duplicaat aan via eBox.

Let wel op, om een volmacht uit te oefenen heeft u een papieren oproepingsbrief nodig. Indien u een volmacht zal uitoefenen en gebruik wenst te maken van het duplicaat dat u per eBox werd aangeboden, zal u uw oproepingsbrief moeten uitprinten.

Contacteer uw gemeente om na te gaan of een u duplicaat via eBox kan verkrijgen.

De oproepingsbrieven moeten uiterlijk 15 dagen voor de verkiezingen verstuurd worden door het gemeentebestuur. U kunt in de week van de verkiezing (niet vroeger) tot op de dag van de verkiezingen een duplicaat aanvragen bij het gemeentebestuur.

Ik ben verhuisd. Op mijn identiteitskaart staat reeds mijn nieuw domicilie. Waar moet ik stemmen?

U moet uw stem uitbrengen in het stemlokaal vermeld op uw oproepingsbrief. In het stembureau kent men uw rijksregisternummer. Dit volstaat om uw stem uit te brengen.

Ik ben verhuisd en krijg een oproepingsbrief van de vorige bewoner. Wat moet ik doen?

U brengt de oproepingsbrief binnen bij de gemeente. U kunt ook op de oproepingsbrief het adres doorhalen en de brief terug op de post doen met de vermelding 'woont niet meer op het aangegeven adres'.

Personen die ambtshalve afgeschreven zijn, geen adres hebben of naar het buitenland verhuisd zijn, mogen die stemmen?

Neen, deze personen mogen niet stemmen en krijgen ook geen oproepingsbrief. Opgelet: iemand die pas na het opstellen van de kiezerslijsten naar het buitenland verhuisd is, kreeg wel nog een oproepingsbrief en moet deze bezorgen aan de gemeente.

Jouw uitgebrachte stem staat in kleine letters op het stembiljet gedrukt. Daarnaast is er ook in elk stembureau één handscanner aanwezig. Daarmee kan je de QR-code die op het afgedrukte stembiljet scannen ter controle, vooraleer je je stembiljet in de urne steekt.

Art 143 van het kieswetboek bepaalt dat een kiezer die wegens een handicap niet in staat is om zich alleen naar het stemhokje te begeven of om zelf zijn/haar stem uit te brengen, kan zich met de toestemming van de voorzitter door iemand laten begeleiden of bijstaan.

De voorzitter mag geen enkele druk uitoefenen bij de keuze van deze persoon.
Er kan één persoon van de leden van het stembureau worden aangeduid voor de begeleiding van kiezers met een handicap.

Een lijststem is een stem voor de lijst zoals ze is opgesteld. Je aanvaardt dus de volgorde van de kandidaat-titularissen en –opvolgers op de lijst.

De lijststemmen worden verdeeld over de kandidaten op de lijst. De eerste kandidaat krijgt zo de stemmen totdat hij er genoeg heeft om verkozen te zijn. Dan worden de stemmen van de tweede kandidaat aangevuld en zo verder totdat de lijststemmen op zijn. Doorgaans bevoordelen de lijststemmen de eerste(n) die op een lijst staan.

Een voorkeurstem wordt ook naamstem genoemd. Je geeft dan je stem aan één of meerdere kandidaat-titularissen en/of kandidaat-opvolgers.

Een voorkeurstem bevoordeelt de kandidaat waar je op stemt.

De gemeente zet richturen op de oproepingsbrieven om (te lange) wachttijden te vermijden. U bent niet verplicht om op deze uren te gaan stemmen, maar dit wordt ten sterkste aangeraden.

Nee, je kan enkel stemmen voor de kandidaten die worden voorgedragen in je kieskring. Dit betekent dat iemand van de Limburgse kieskring niet kan stemmen op iemand die wordt voorgedragen in de kieskring van Oost-Vlaanderen.

Medewerkers

Indien een volmachtgever per mail het volmachtformulier naar de gemeente verstuurt, kan de burgemeester of gemachtigde tekenen met zijn/haar eID. De gemeente kan het volmachtformulier dan terugsturen per mail naar de volmachtgever. Dan zal het formulier wel moeten worden uitgeprint door de volmachtgever, zodat de gegevens van de volmachtkrijger kunnen worden ingevuld en het formulier kan worden ondertekend.

De handtekening van de gemachtigde van de burgemeester blijft geldig, volgens de "Wet tot uitvoering en aanvulling van de verordening nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende de elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG (...)"

Artikel 7§11 bepaalt dat de elektronische handtekening van de certificaathouder kan worden gematerialiseerd in een equivalent dat voldoet aan de eisen van artikel 26 van verordening 910/2014.

Op basis hiervan is het mogelijk dat het volmachtformulier dat digitaal ondertekend werd door de gemeente de geldigheid behoudt als het wordt uitgeprint.

In principe moet de volmachtgever de volmachtkrijger pas aanduiden, nadat de reden voor de volmacht werd geattesteerd. Dan kan het formulier worden getekend door de volmachtgever en de volmachtkrijger. Dit volgt uit het principe dat de identiteit van de volmachtkrijger een vertrouwelijk gegeven is.

In het geval dat een kiezer zich op dit moment reeds in het buitenland bevindt en toch nog een volmacht wil geven, kan uitzonderlijk ook een PDF document worden geaccepteerd dat per mail werd verzonden en elektronisch werd ondertekend door de volmachtgever.

In dit geval kan de gemeente de handtekening op het formulier valideren en nagaan of het handtekencertificaat geldig is. De volmachtkrijger zal vervolgens wel met de hand moeten tekenen, aangezien de voorzitter van het stembureau niet over de technische middelen beschikt om de geldigheid van de elektronische handtekening na te gaan.

Iemand die in het buitenland studeert, kan per volmacht stemmen. Technisch gezien valt hij in 2 categorieën: hij kan niet stemmen o.w.v. studieredenen en hij is in het buitenland om een andere reden dan professionele redenen.

Bijgevolg moet ofwel de onderwijsinstelling in België (in geval van Erasmus) of in het buitenland op het volmachtformulier attesteren dat een student niet kan gaan stemmen, ofwel de gemeente op basis van bewijsstukken. Indien er geen bewijsstukken beschikbaar zijn, kan er een verklaring op eer worden afgelegd.

 

U vindt hier meer informatie over op onze website op de pagina over getuigen.

Als een kiezer niet in staat is om zelf zijn volmacht te tekenen dan kan hij toch een volmacht geven, maar enkel als op zijn identiteitskaart wordt vermeld dat hij ‘onbekwaam is verklaard om te ondertekenen'.
In dat geval zal op de volmacht moeten worden vermeld “niet in staat om te tekenen”.

Artikel 30 van de wet van 23/03/1989 inzake de verkiezing van het Europees Parlement bepaalt dat de bepalingen van artikel 147bis uit het Kieswetboek (stemming per volmacht) ook van toepassing zijn op de verkiezingen voor het Europees Parlement.

Volgens de wet van 23/03/1989 hebben jongeren van 16-17 jaar de hoedanigheid van kiezer. Zij hebben dus dezelfde rechten als kiezers, zoals de mogelijkheid om een volmacht te geven en uit te oefenen.

De formulieren die hiervoor kunnen worden gebruikt zijn terug te vinden op de pagina stemming bij volmacht . Daar vindt u ook alle geldige redenen om een volmacht te geven en de bewijsstukken die u nodig heeft.

Een minderjarige kiezer kan een volmacht geven aan een Belgische kiezer of een EU kiezer, maar zal zelf enkel een volmacht kunnen uitoefenen voor een andere minderjarig of Europese kiezer.

De stembureaus zijn geopend vanaf 8 uur en sluiten om 14 uur in geval stemming op papier en om 16 uur wanneer er elektronisch gestemd wordt.

Stembureaus:

De voorzitters, secretarissen en bijzitters van de stembureaus moeten een Belgische* kiezer uit de kieskring zijn.

Telbureaus A, B en C:

De voorzitters en secretarissen van de telbureaus moeten een Belgische* kiezer uit de kieskring zijn.

De bijzitters moeten een Belgische* kiezer uit het kieskanton zijn. 

(*met de Belgische nationaliteit)

In theorie kunnen de drie kantonhoofdbureaus bestaan uit dezelfde leden. In de praktijk zal dit echter niet gemakkelijk werkbaar zijn. U kunt eventueel wel overwegen om één secretaris voor de drie bureaus aan te duiden, dit is toegestaan.

Enkele verkiezingsdocumenten moeten bewaard tot nu de geldigheidsverklaring van de verkiezingen.

De gebruikte stembiljetten, de teruggenomen stembiljetten en de  stempapieren die uit de printers gehaald werden en die moeten worden neergelegd in de griffie van de rechtbank van eerste aanleg of van het vredegerecht, als ook de niet-gebruikte stembiljetten die naar de provinciegouverneur worden gestuurd, moeten worden bewaard tot  na de geldigheidsverklaring van de verkiezingen. Na de geldigheidsverklaring kunnen ze worden vernietigd.

De overige documenten die volgens art 179 van het KWB aan de vredegerechten/rechtbank van eerste aanleg werden bezorgd en/of die zich nog bij de gemeente bevinden, mogen worden vernietigd vanaf 6 maanden na de geldigverklaring van de verkiezingen.

U bent vrij te bepalen op welke wijze deze vernietiging gebeurt. Er moet een proces-verbaal van vernietiging worden opgemaakt.

De kosten van de vernietiging kunnen overeenkomstig artikel 130 van het KWB aan de provinciegouverneur worden overgemaakt.

De nummering van de stembureaus gebeurt per gemeente van het kanton. Ze begint met de stembureaus van de hoofdplaats van het kanton, daarna volgen de stembureaus van de andere gemeenten in alfabetische volgorde, en begint met het nummer dat volgt op het nummer dat toegekend werd aan het laatste stembureau van de hoofdplaats van het kanton.

Praktisch voorbeeld:
Indien in de gemeente waar de kantonhoofdplaats is gevestigd 16 stembureaus zijn, zal in de volgende gemeente de nummering moeten beginnen vanaf 17. Indien in deze gemeente 5 stembureaus zijn, zal in de daaropvolgende gemeente de nummering beginnen met 22, …

Een telbureau kan slechts stembureaus uit éénzelfde gemeente van het kanton verwerken (met als doel de resultaten per gemeente van het kanton te kunnen bekendmaken).
De nummering van de telbureaus moet beginnen met de telbureaus die de stembureaus van de hoofdplaats van het kanton verwerken, daarna gaat de nummering verder met de telbureaus die de stembureaus van de andere gemeenten van het kanton verwerken in alfabetische volgorde van deze gemeenten binnen het kanton. Zie voorbeeld hieronder.

Kanton(hoofdplaats) Gemeenten in het kanton Nummering van de stem- en telbureaus
Gemeente C

Gemeente C

Gemeente A

Gemeente B

1 tot 16

17 tot 21

vanaf 22

 

Als u geen secretaris vindt om aan te duiden, kunt u een van de plaatsvervangende bijzitters aanduiden.

De personeelsleden die zetelen in een stembureau dat niet in hun eigen gemeente ligt, kunnen stemmen in het bureau waar zij zetelen, op voorwaarde dat de gemeenten waar ze wonen en werken in dezelfde kieskring liggen.
Zij moeten op de lijst van toegevoegde kiezers van het bureau waar ze zetelen worden toegevoegd.

Medewerkers van een gemeente die op de dag van de verkiezingen op een andere manier bijstand verlenen in hun gemeente van tewerkstelling (dus niet als lid van een stembureau) en bijgevolg niet zelf kunnen gaan stemmen in hun eigen gemeente, kunnen niet op de kiezerslijst van de gemeente van tewerkstelling worden toegevoegd. Zij zullen een volmacht moeten geven.

Kandidaat

Voor het begin van de verrichtingen mag de getuige vervangen worden door zijn plaatsvervanger en omgekeerd, maar hierna is een aflossing niet meer mogelijk.
Het is evenmin de bedoeling dat de getuigen het bureau voor lange tijd verlaten, omdat ze op deze manier niet kunnen attesteren dat alles goed (of minder goed) verlopen is. 
 

U vindt hier meer informatie over op onze website op de pagina over getuigen.

U vindt meer informatie op onze website op de pagina over getuigen.
U vindt er ook de modellen die kandidaten kunnen gebruiken voor het aanstellen van getuigen.

Neen, een lijst wordt ondersteund door ofwel parlementsleden, ofwel kiezers. Een combinatie is niet mogelijk.

Neen, dit is geen vereiste voor de uittredende leden in het geval van de verkiezing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. In het geval van een lijst voor de verkiezing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers zijn 3 uittredende leden voldoende om alle lijsten van een bepaalde partij in alle kieskringen te ondersteunen.

Indien de lijst ondersteund wordt door kiezers is het wel belangrijk dat enkel kiezers uit dezelfde kieskring als die waar de kandidatenlijst ingediend wordt de lijst kunnen ondersteunen.
 

Neen, een algemeen geldende regel is dat niemand zich kandidaat mag stellen (als effectieve kandidaat of als opvolger) voor verschillende verkiezingen die op dezelfde dag plaatsvinden.
=> Iemand kan zich enkel kandidaat stellen voor ofwel het Europees Parlement, ofwel de Kamer van volksvertegenwoordigers, ofwel één van de Gewest-of Gemeenschapsparlementen.
=> Kandidaten voor het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap vormen hierop een uitzondering en mogen hun kandidaatstelling niet combineren met die voor de Kamer van volksvertegenwoordigers, maar wel met een kandidaatstelling voor een ander Gewest- of Gemeenschapsparlement of voor het Europees Parlement (wet 6/7/1990).
 

Het letterwoord mag uit maximum 18 karakters bestaan. De karakters die gebruikt mogen worden liggen vast in een Koninklijk Besluit en zijn de volgende:

!#%&'()*+-./:;,=<>?@§_[]{}|\0123456789|´`¨^~ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz$£€µâäàáÂÄÀÁ²³íïîÍÏÎôöóÔÓÖçÇêëèéÊËÈÉûúüÛÚÜù 
 

Neen, dit is niet nodig. Op onze website vindt u meer informatie over het indienen van een kandidatuur.

Hier vindt u meer informatie over het indienen van kandidatenlijsten voor de verschillende verkiezingen.

Sinds 1992 moeten politieke partijen en (kandidaat-) politiek verkozenen rekening houden met de Privacywet als ze persoonsgegevens verwerken voor het sturen van verkiezingspropaganda.

Sinds 25 mei 2018 gelden er echter verstrengde eisen bij de verwerking van persoonsgegevens. Afhankelijk van de herkomst van de persoonsgegevens die worden gebruikt en het medium waarmee de electorale boodschap wordt verspreid gelden bijkomende wettelijke waarborgen.

Zie : Gegevensbeschermingsautoriteit

Neen, volgens artikel 127 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus moeten politieambtenaren er zich in alle omstandigheden van onthouden in het openbaar uiting te geven aan hun politieke overtuiging en zich in het openbaar in te laten met politieke activiteiten. Zij mogen geen kandidaat zijn voor een politiek mandaat.
 
Militairen kunnen zich niet kandidaat stellen voor deze parlementsverkiezingen volgens artikel 172 §2 van de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen en kandidaat-militairen van het actief kader van de Krijgsmacht.

Wetgeving

Artikel 30 van de wet van 23/03/1989 inzake de verkiezing van het Europees Parlement bepaalt dat de bepalingen van artikel 147bis uit het Kieswetboek (stemming per volmacht) ook van toepassing zijn op de verkiezingen voor het Europees Parlement.

Volgens de wet van 23/03/1989 hebben jongeren van 16-17 jaar de hoedanigheid van kiezer. Zij hebben dus dezelfde rechten als kiezers, zoals de mogelijkheid om een volmacht te geven en uit te oefenen.

De formulieren die hiervoor kunnen worden gebruikt zijn terug te vinden op de pagina stemming bij volmacht . Daar vindt u ook alle geldige redenen om een volmacht te geven en de bewijsstukken die u nodig heeft.

Een minderjarige kiezer kan een volmacht geven aan een Belgische kiezer of een EU kiezer, maar zal zelf enkel een volmacht kunnen uitoefenen voor een andere minderjarig of Europese kiezer.

Algemene informatie

Artikel 30 van de wet van 23/03/1989 inzake de verkiezing van het Europees Parlement bepaalt dat de bepalingen van artikel 147bis uit het Kieswetboek (stemming per volmacht) ook van toepassing zijn op de verkiezingen voor het Europees Parlement.

Volgens de wet van 23/03/1989 hebben jongeren van 16-17 jaar de hoedanigheid van kiezer. Zij hebben dus dezelfde rechten als kiezers, zoals de mogelijkheid om een volmacht te geven en uit te oefenen.

De formulieren die hiervoor kunnen worden gebruikt zijn terug te vinden op de pagina stemming bij volmacht . Daar vindt u ook alle geldige redenen om een volmacht te geven en de bewijsstukken die u nodig heeft.

Een minderjarige kiezer kan een volmacht geven aan een Belgische kiezer of een EU kiezer, maar zal zelf enkel een volmacht kunnen uitoefenen voor een andere minderjarig of Europese kiezer.

Stembureaus:

De voorzitters, secretarissen en bijzitters van de stembureaus moeten een Belgische* kiezer uit de kieskring zijn.

Telbureaus A, B en C:

De voorzitters en secretarissen van de telbureaus moeten een Belgische* kiezer uit de kieskring zijn.

De bijzitters moeten een Belgische* kiezer uit het kieskanton zijn. 

(*met de Belgische nationaliteit)

De volgende verkiezingen voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers, het Europees Parlement en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen vinden plaats op zondag 9 juni 2024.

De gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats op zondag 13 oktober 2024 en worden georganiseerd door de gewestelijke overheden. We verwijzen naar hun websites rond verkiezingen voor meer informatie:

Voor de verkiezingen van de Kamer, het Europees Parlement en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen bent u, als u geregistreerd bent in een Belgische gemeente, verplicht om deel te nemen aan de verkiezingen zodra u 18 jaar bent op de dag van de verkiezingen. Hiermee wordt bedoeld dat u een oproepingsbrief ontvangt en u het stemhokje van uw stembureau moet binnengaan. U bent niet verplicht om te stemmen op een partij: u kan steeds blanco stemmen. Vervolgens moet u het stembiljet in de stembus stoppen (of scannen, in geval van elektronische stemming.

Op 9 juni 2024 zullen 16-jarigen voor de eerste keer kunnen stemmen voor het Europees Parlement. Stemmen is voor hen ook verplicht. Meer informatie: https://verkiezingen.fgov.be/kiezers-hoe-inschrijven/stemrecht-voor-16-18-jarige-belgen.

Deze jonge Belgen moeten zich niet langer inschrijven voor de verkiezing van het Europees Parlement. Ze zullen automatisch op de kiezerslijst staan.

Europeanen die in België verblijven (vanaf 16 jaar) moeten zich inschrijven als ze willen stemmen voor de verkiezing van het Europees Parlement. Ze zullen dus enkel op de kiezerslijst staan indien ze zich uiterlijk op 31 maart 2024 inschrijven.
Eenmaal ingeschreven, is stemmen verplicht voor deze jonge Europeanen. U vindt meer informatie op https://europeanelections.belgium.be.

De Belgen die zijn ingeschreven in een consulaire post in het buitenland, moeten stemmen voor de Kamer. Een Belg met woonplaats binnen de Europese Unie heeft de keuze om te stemmen voor het Europees Parlement in hun land van verblijf, of op een Belgische lijst. Een Belg met woonplaats binnen de Europese Unie, moeten stemmen op een Belgische lijst voor het Europees Parlement. De website van de FOD Buitenlandse Zaken geeft u meer informatie voor de Belgen in het buitenland.

Als u niet kunt stemmen op verkiezingsdag, zijn er verschillende mogelijkheden. Vindt u meer informatie op https://verkiezingen.fgov.be/kiezers-ik-kan-niet-gaan-stemmen/stemming-per-volmacht.

De gemeenteraadsverkiezingen worden georganiseerd door de gewestelijke overheden. We verwijzen naar hun websites rond verkiezingen voor meer informatie:

 

Niet gevonden wat je zocht? Vul dan ons contactformulier in.