Ik kan niet gaan stemmen

Indien u niet kan gaan stemmen op de dag van de verkiezingen, hebt u twee opties:

  • Ofwel geeft u een volmacht
  • Ofwel kan u uw onthoudingsredenen doorsturen naar de vrederechter van uw kanton die zal oordelen of uw redenen al dan niet verantwoord zijn (neem contact op met uw gemeentebestuur om de contactgegevens van uw vrederechter te krijgen).

Voor de komende verkiezingen geldt er stemplicht, waardoor u moet gaan stemmen.
Indien u onmogelijk kan gaan stemmen en geen volmacht hebt gegeven, moet u zo snel mogelijk de redenen van uw afwezigheid aan de vrederechter van uw gerechtelijk kanton meedelen.
De vrederechter zal beoordelen of deze redenen gegrond zijn of niet. Of dat niet het geval is, kan de vrederechter vervolging instellen.
U meldt deze redenen het best zo snel mogelijk. De contactgegevens van de vrederechter kan u opvragen bij uw gemeentebestuur.

 

Sancties in geval van niet-gewettigde onthouding:

De vervolging en de straffen op het verzuim van de stemplicht worden geregeld in de artikelen 209 en 210 van het Kieswetboek.

Een eerste niet-gewettigde onthouding wordt gestraft met een berisping of een geldboete van 5 tot 10 euro (te vermenigvuldigen met 8), dus 40 tot 80 euro. Bij herhaling is de geldboete 10 tot 25 euro (= 80 tot 200 euro).

Er wordt geen vervangende gevangenisstraf uitgesproken.

Indien de niet-gewettigde onthouding tenminste vier keer voorkomt binnen de 15 jaar, wordt de kiezer voor 10 jaar van de kiezerslijsten geschrapt en kan hij gedurende die periode geen benoeming, bevordering of onderscheiding krijgen van een openbare overheid. Het verzuim van de kiesplicht is echter slechts strafbaar, indien het om een niet-gewettigd verzuim gaat. De vrederechter is echter vrij in zijn beoordeling over wat als een gewettigd verzuim beschouwd moet worden en wat niet.

Binnen de acht dagen na de afkondiging van de verkiezingsuitslag, maakt de Procureur des Konings de lijst op van de kiezers die niet aan de stemming hebben deelgenomen en van wie de verschoning niet is aangenomen. Uiteindelijk bepaalt het openbaar ministerie welke inbreuken vervolgd zullen worden.

De kiezer die de stemplicht niet vervuld heeft, verschijnt op eenvoudige oproeping voor de politierechtbank, die oordeelt zonder mogelijkheid van hoger beroep.